Структура 2021 – 2022 навчального року

Відповідно до статті 10 пункту 4 Закону України «Про загальну середню освіту» структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо. Навчальні заняття організовані за семестровою системою:

 

ü І семестр: з 01 вересня по 24 грудня 2021 року;

ü ІІ семестр: з 10 січня по 27 травня 2022 року.

Канікули:

ü осінні: з 25 жовтня по 31 жовтня 2021 року;

ü зимові: з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року;

ü весняні: з 28 березня по 03 квітня 2022 року.

 

Як передбачено статтею 17 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації здобувачів освіти.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗМІСТУ ОСВІТИ

 

Основним документом, який регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складають на підставі типових навчальних планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки України, з конкретизацією варіативної частини та визначенням профілю навчання.

Структуру навчального року визначають згідно з регламентом Міністерства освіти і науки України. Тижневе навантаження учнів установлює Ліцей №1 у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Навчально-виховний процес у закладі регламентовано розкладом уроків, позакласних занять на півріччя й окремим розкладом корекційно-розвивальних занять під час консультативно-самостійної діяльності. Календарне та поурочне планування навчального матеріалу здійснюють учителі безпосередньо в наукових проектах. Режим роботи: п‘ятиденний:

Навчальний процес у 1-11-х класах – це система заходів, спрямованих на підвищення ефективності навчання та формування ключових (життєвих) компетентностей школярів; на усунення втрати навчального часу; зниження стомлюваності учнів і вчителів у процесі діяльності в Ліцеї; покращення якості підготовки учнів, скорочення часу на виконання домашніх завдань, розвиток самостійності в предметному навчанні. У Ліцеї створено більш сприятливу систему організації навчального процесу.

Щоденну кількість і відповідність навчальних занять визначено розкладом уроків, який складають на кожний семестр. Затверджує його директор Ліцею №1.

Організація навчально-виховного процесу за умов шкільного модуля вимагає особливих умов навчання: у 5 – 9-х класах – диференційне навчання учнів з різним інтелектом, у 10 – 11 класах – профільна система навчання.

Групування учнів за паралелями здійснюють:

·        за рівнем розвитку (1– 5 класи);

·        за професійними інтересами та бажаннями (10 класи).

Адміністрація Ліцею №1 систематично проводить експертне оцінювання ефективності навчальних занять порівняно з традиційним уроком за основними критеріальними показниками під час планового внутрішньошкільного контролю. Визначені суб’єкти та функції оцінювання спрямовано на:

·        покращення відбору змісту навчального матеріалу;

·        оптимальне пристосування навчальних курсів до потреб учнів, на гуманізацію співвідношень у системі «учитель – учень».

Суб’єктами оцінювання є:

·        учитель;

·        учень;

·        батьки.

Предметами оцінювання є:

·        рівень навчальних досягнень із предметів;

·        рівень розвитку мислення;

·        рівень пізнавальної активності;

·        стомлюваність;

·        стан здоров’я.

Процедура оцінювання:

·        12-бальна система оцінювання (2-11 класи).

Процедури загального оцінювання:

·        рейтинг школяра.

Зміст освіти ґрунтується на положеннях, визначених Концепцією загальної середньої освіти (постанова колегії Міністерства освіти і науки України від 22.11.2001 р. № 12/15-2) та типовими навчальними планами.